Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Aktualności

Projekt „Bliżej rynku pracy”

Projekt „Bliżej rynku pracy”

Przedłużeniu naboru Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje o przedłużeniu naboru Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)", realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII...

Informacja dotycząca dokonywania wpłat z tytułu składania Wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi informujemy, iż...

Badanie potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego finansowanego w ramach środków rezerwy KFS

Badanie potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego finansowanego w ramach środków rezerwy KFS

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Ogłoszenia pozostałych instytucji

„Mazowiecka Akademia Językowa certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach”

Szanowni Państwo, Na prośbę Al Edukacja Centrum Szkoleniowo – Doradcze w Obornikach informujemy o projekcie pn. „Mazowiecka Akademia Językowa – certyfikowane  szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach". Projekt skierowany jest do 36 osób w wieku powyżej 50...

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach na prośbę firmy CEMASZ Sp. z o.o. (KRS 0000472108) informuje o organizowanej  II edycji konkursu , w którym do wygrania jest  KURS OPERATORA KOPARKI . Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej  https://cemasz.pl/informacje/ . ...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
mapa dojazdu

NIP: 537 16 18 010

REGON: 030017744

TELEFONY: (083) 357 33 30;    (083) 359 04 46;    (083) 359 08 59;

FAX: (083) 357 33 30

e-mail: walo@praca.gov.pl

Konto Funduszu Pracy: 19 8038 0007 0010 1198 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łosicach.

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Godziny obsługi interesantów: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;

- przedmiotu sprawy, której dotyczy;

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że przetwarza dane osób zarejestrowanych w Urzędzie, zgromadzone w zbiorach danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201;
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764);
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z póź. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, z siedzibą w Łosicach, przy ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę