Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Aktualności

Zmiana w obsłudze klientów Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, iż od dnia 06.06.2018 r. nastąpiła zmiana  w obsłudze klientów Urzędu. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy są obsługiwane przez Indywidualnego Doradcę Klienta , zgodnie z poniżej przedstawionym wykazem:   Osoby bezrobotne, których nazwiska zaczynają się na...

Sprawozdanie z realizacji programu Gwarancje dla młodzieży za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji programu Gwarancje dla młodzieży za rok 2017

Nabór Wniosków o sfinansowanie/dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ogłasza nabór Wniosków o sfinansowanie/ dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS.   Wnioski przyjmowane będą w terminie od 18.06.2018 r. do 29.06.2018 r. w siedzibie Urzędu przez doradców klienta instytucjonalnego – pokój 52, 53, 64, 71. ...

Nabór Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ogłasza nabór Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (III)” w terminie od dnia 11.06.2018 r. do dnia 15.06.2018 r

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Ogłoszenia pozostałych instytucji

Innowacja społeczna pn: „Związek pełnosprawny - aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością”

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę Zespołu DUŻA RZECZ innowacja w rozwoju osobistym,  informuje o realizowanej innowacji społecznej pn: „Związek pełnosprawny – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością", finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Zaproszenie do udziału w projekcie „Doskonalenie zawodowe w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch”

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę Centrum Szkoleniowego Bosch informuje o realizacji projektu pt. „Doskonalenie zawodowe w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania...

Projekt pt. „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o realizacji projektu pt. „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami".    Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie osoby: ...

Projekt pt. „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego informuje, że od dnia 3 kwietnia 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II". Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe warunki: brak...

Projekt pt. "Szansa na sukces"

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę Prezesa Zarządu PROJECT CREATION Sp. z o.o. informuje, że realizowany będzie projekt pt. „Szansa na sukces", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 30 osób z niepełnosprawnościami, z terenu...

„Mazowiecka Akademia Językowa certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach”

Szanowni Państwo, Na prośbę Al Edukacja Centrum Szkoleniowo – Doradcze w Obornikach informujemy o projekcie pn. „Mazowiecka Akademia Językowa – certyfikowane  szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach". Projekt skierowany jest do 36 osób w wieku powyżej 50...

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach na prośbę firmy CEMASZ Sp. z o.o. (KRS 0000472108) informuje o organizowanej  II edycji konkursu , w którym do wygrania jest  KURS OPERATORA KOPARKI . Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej  https://cemasz.pl/informacje/ . ...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
mapa dojazdu

NIP: 537 16 18 010

REGON: 030017744

TELEFONY: (083) 357 33 30;    (083) 359 04 46;    (083) 359 08 59;

FAX: (083) 357 33 30

e-mail: walo@praca.gov.pl

Konto Funduszu Pracy: 19 8038 0007 0010 1198 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łosicach.

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Godziny obsługi interesantów: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;

- przedmiotu sprawy, której dotyczy;

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że przetwarza dane osób zarejestrowanych w Urzędzie, zgromadzone w zbiorach danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201;
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764);
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z póź. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, z siedzibą w Łosicach, przy ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę