Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


UWAGA!!!

PUP w Łosicach informuje, iż dysponuje jeszcze w 2020 r. środkami na podjęcie działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (IV)", realizowanego w ramach Osi priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ramach ww. projektu:
  •  o środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000,00 zł mogą
    ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia,
  • o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy w wysokości do 25 000,00 zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy utworzą stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naborów Wniosków w ramach ww. projektu
można uzyskać na stronie Urzędu w zakładce Aktualności
lub pod numerem telefonów: 83 357 19 52, 83 357 19 53

Aktualności

Nabór Wniosków o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenia pozostałych instytucji

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
mapa dojazdu

NIP: 537 16 18 010

REGON: 030017744

TELEFONY: (083) 357 33 30;    (083) 359 04 46;    (083) 359 08 59;

FAX: (083) 357 33 30

e-mail: walo@praca.gov.pl

Konto Funduszu Pracy: 19 8038 0007 0010 1198 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łosicach.

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Godziny obsługi interesantów: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;

- przedmiotu sprawy, której dotyczy;

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę